Стефан Секуловски

Експертиза:

Стефан Секуловски е специјализиран за Имотно правни односи и деловни односи (стварно право и Облигационо право). Исто така, тој е специјализиран за иницирање, состав и водење на парнична постапка пред судовите и креирање, како и решавање на проблематика од областа на корпоративното право.

Во слободното време сака да чита книги, да спортува и да слуша музика. Има интерес за графички дизајн, кошарка, фудбал, бокс и шах.

Образование:

2010 – Универзитет Св. Кирил и Методиј – Правен Факултет Јустинијан Први- Правни Студии

2013 – Универзитет Св. Кирил и Методиј – Правен Факултет Јустинијан Први – Мастер студии – Граѓанско процесно и граѓанско материјално право