Судско застапување

Ги застапуваме нашите клиенти во постапки пред трговските и управните судови и во арбитражи во сите спорови поврзани со облигации, имотни права и деловни односи, во одредени случаи и со барања за времени мерки и извршувања на пресуди и меѓународни арбитражни одлуки