Застапување во кривични предмети

Кривичните постапки против компании и нивните управители забележливо се зголемија во последниве години.  Адвокатската канцеларија Бегова, застапува клиенти во кривични предмети поврзани со деловно работење, преку интерпретација на закони и советувања на  клиентите за нивните права и можности, длабинско истражување и презентирање на докази и аргументи во суд.

Адвокат Бегова е истакнат успешен адвокат од областа на кривичното право со високо развиено искуство за стратегии, одлични ораторски вештини, темперамент и соживувања со проблемот на клиентот.